Privacy Beleid | Rechten en plichten

Algemene voorwaarden

Door de website van Fun-Shop te gebruiken, verklaart de bezoeker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden en erkent uitdrukkelijk dat de op deze website weergegeven informatie, gegevens en andere elementen de rechtmatige eigendom zijn en blijven van Fun-Shop / Fun-Events Bvba. of andere rechthebbenden en verbindt er zich expliciet toe aan deze informatie en gegevens geen wijzigingen aan te brengen.

 

Bescherming van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens verzamelen

De meeste informatie die wij op onze sites aanbieden, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen evenwel wordt u persoonlijke informatie gevraagd. Dat kan het geval zijn als u via een formulier een vraag stelt, een bestelling plaatst of via een e-mail naar Fun-Shop en als u wil inschrijven op een nieuwsbrief.

Wij willen daarbij uw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. De beheerders van de sites die persoonsgegevens verzamelen, moeten deze behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De websitebeheerder van Fun-Shop geeft u volgende wettelijke garanties:

  • wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens enkel om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • de verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • wij maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden, noch wenden wij ze voor direct-marketingdoeleinden aan.
  • u hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens, u kunt de juistheid ervan verifiëren en onjuistheden laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de betrokken site.
  • Fun-Shop / Fun-Events Bvba. treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Details over de wettelijke garanties en de contactgegevens van de verantwoordelijken vindt u op de sites zelf waar de persoonsgegevens verzameld worden.

Logbestanden

Tijdens uw bezoek aan Fun-Shop. verzamelen wij in logbestanden informatie zoals de bezochte pagina’s, het IP-adres van uw computer en het type browser dat u gebruikt. Wij verzamelen deze informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en –verkeer op de site, om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

 

 

Informatie en aansprakelijkheid

De site Fun-Shop wil u een snelle toegang bieden tot de online informatie en dienstverlening van Fun-Shop.

De site verwijst naar diverse webpagina’s van Fun-Events Group, die deel uitmaken van het internetdomein Fun-Shop, deze dan wel op een andere www-site staan. Daarnaast bevat de site ook hyperlinks naar online informatie van andere activiteiten van Fun-Shop / Fun-Events Bvba. De algemene coördinatie van Fun-Events valt onder:

Fun-Shop / Fun-Events Bvba
Dhr.Kerkhofs Pieter
Tel: 0032 (0)3/480.10.18
Gsm: 0032 (0)476/53.97.96
BTW: BE 0807.776.210
Erkenningsnummer: VG.1386/BA
info@fun-eventsgroup.be

 

 

Intellectuele eigendom

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

U mag het logo van Fun-Shop en de top banners van Fun-Shop en subwebs niet kopiëren en gebruiken in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van Fun-Shop / Fun-Shop / Fun-Events Bvba.

Over de reproductie van de informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van de desbetreffende webpagina’s.

Fun-Shop / Fun-Shop / Fun-Events Bvba. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de websites zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Informatie en beeldmateriaal op deze website en de informatie eraan gerelateerd, zowel direct als indirect, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, verkocht, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Fun-Shop / Fun-Shop / Fun-Events Bvba. of de rechthebbende.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de inhoud van deze website, drukwerken en andere bedrijfsdocumenten van Fun-Shop / Fun-Shop / Fun-Events Bvba. is verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fun-Shop / Fun-Shop / Fun-Events Bvba. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden vreemd aan Fun-Shop / Fun-Shop / Fun-Events Bvba.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van Fun-Shop / Fun-Shop / Fun-Events Bvba. en/of haar leveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen in aan te brengen.

Fun-Shop / Fun-Shop / Fun-Events Bvba. is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data met behulp van deze website en verwante informatiediensten, en dit zelfs indien Fun-Shop / Fun-Shop / Fun-Events Bvba. gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Fun-Shop / Fun-Shop / Fun-Events Bvba. streeft ernaar haar diensten in de mate van het mogelijke permanent toegankelijk te houden. Wegens gevallen van overmacht kan de toegang tot de site onderbroken zijn maar Fun-Shop / Fun-Events Bvba. kan zelf de toegang eveneens onderbreken wegens onderhoud en updating of om enig andere technische reden. Fun-Shop / Fun-Events Bvba. en haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie om welke reden ook.

Op deze website zijn diverse links te vinden, door Fun-Shop / Fun-Events Bvba. aangeboden, naar websites die niet van Fun-Shop / Fun-Events Bvba. zijn maar waarvan Fun-Shop / Fun-Events Bvba. meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links zijn evenwel puur informatief. Fun-Shop / Fun-Events Bvba. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, noch garandeert Fun-Shop / Fun-Events Bvba. op geen enkele wijze de correctheid van de informatie verbonden aan deze links.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht werden opgesteld in de geest van de Europese, Belgische en Vlaamse Wetten en richtlijnen.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Fun-Shop / Fun-Events Bvba. behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden de gebruiker van de website binden, raadt Fun-Shop / Fun-Events Bvba. de gebruiker aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Fun-Shop / Fun-Events Bvba. verzoekt met aandrang de gebruiker alle verkeerde dan wel ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze diensten, zodat Fun-Shop / Fun-Events Bvba. de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wijzigen, te wissen of ontoegankelijk te maken.

Gelieve hiertoe contact met Fun-Shop / Fun-Events Bvba. op te nemen via het contactformulier, e-mail en/of bovenstaande gegevens.

Fun-Shop / Fun-Events Bvba. en/of haar toeleveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik van deze website of delen ervan noch accepteren ze geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van eventuele gebeurlijke fouten of vergissingen. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de Fun-Shop / Fun-Events Bvba. website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

 

 

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacyregeling aan te passen, mits de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze plaats.

Copyright

  • Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Fun-Shop.be worden gebruikt, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft.

 

Vragen ?

Indien u nog vragen mocht hebben over het Privacy beleid van Fun-Events Group, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.